Contributie

Het lidmaatschap van de Oudervereniging is niet verplicht voor toelating van uw kind(eren) op de Basisschool St. Antonius.

De contributie wordt gebruikt voor het organiseren van de verschillende activiteiten. Daarnaast wordt er een financiële bijdrage geleverd aan het schoolkamp van groep 8. Om nieuwe leerlingen welkom te heten, ontvangen zij een gratis schoolshirt van de ouderraad.

Wanneer de contributie wordt betaald, mogen de kinderen deelnemen aan activiteiten die door de Oudervereniging worden betaald, zoals bijvoorbeeld het schoolreisje.

Mocht u dringende redenen hebben om geen lid te worden of te blijven van de Oudervereniging, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad, via het e-mailadres van de Ouderraad: ouderraadantoniusbest@gmail.com.

De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en is voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld op € 32,50 per kind. Voor kinderen die instromen na 1 januari is de contributie vastgesteld op € 16,25.

Betaling van de contributie kan op de volgende manieren:

  1. Het is mogelijk om te betalen via automatische incasso. Bij beëindiging/opzegging van het lidmaatschap zal de machtiging automatisch worden stopgezet.
  2. U kunt ook kiezen om zelf het bedrag over te maken. Wij verzoeken u om aan het begin van het schooljaar 2016-2017 doch uiterlijk 1 oktober 2016 het door u te betalen bedrag over te maken op rekeningnr. NL91 RABO 0177 0117 77t.n.v. Oudervereniging Basisschool St. Antonius, onder vermelding van de naam en de klas van uw kind(eren).