Oudervereniging

Op het moment dat nieuwe leerlingen instromen op de school, krijgen een inschrijfformulier van de Oudervereniging. Na inschrijving is het gezin lid van de Oudervereniging. Vervolgens blijft het gezin automatisch lid gedurende de periode dat de kinderen op school zitten.
De Ouderraad is het bestuur van de Oudervereniging. De Ouderraad bestaat normaal gesproken uit twaalf ouders. Voor een goede samenwerking met het team zijn twee leerkrachten aanwezig bij de vergaderingen van de Ouderraad.

De Ouderraad legt aan het begin van elk schooljaar tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de ouders.
Voorafgaand hieraan worden zo nodig Ouderraadverkiezingen gehouden. Verkiesbaar zijn alle leden van de Oudervereniging. Per gezin mag maar één ouder deel uitmaken van de Ouderraad. Een lid van de Ouderraad neemt in principe zitting voor een periode van vier jaar.

Alle bepalingen omtrent de Oudervereniging staan in de statuten. Deze zijn bij de Ouderraad op te vragen.