Onze visie op onderwijs

Onze visie is in ontwikkeling. Een aantal speerpunten staan vast. Dit noemen wij de onderlegger van onze visie. Deze onderlegger is tot stand gekomen in schooljaar 2015-2016 in samenwerking met het gehele team. Vanuit deze onderlegger zijn we de visie aan het concretiseren en vertalen naar leerkracht-, ouder- en kind gedrag.

Sinds schooljaar 2016-2017 spreken we intern daarom van het werken binnen een leerjaar. Leerkrachten werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen binnen hun leerjaar. Er wordt dus ook in meer of mindere mate in niveaugroepen gewerkt met kinderen uit hetzelfde leerjaar. In meer of mindere mate, omdat dit in ontwikkeling is. Er wordt onderzocht, uitgeprobeerd, ontdekt, geëvalueerd en bijgesteld.

De komende jaren worden gebruikt om de visie steeds concreter te beschrijven. Daarnaast werken we elk jaar met elkaar aan het schoolconcept, welke één lijn en eenduidigheid dient te behelzen.

Wij

Wij zijn samen verantwoordelijk
Wij begeleiden kinderen, ouders en elkaar
Wij maken gebruik van talent van kind en docent (en van ouders)
Wij bieden een veilige (leer)omgeving voor kinderen, leerkrachten en ouders
Wij werken met open deuren en klasdoorbrekend
Wij sluiten aan bij ieders (dat is het streven) onderwijsbehoefte
Wij verbinden ICT onlosmakelijk aan ons onderwijs

Ons schoolconcept

Om in te kunnen spelen op de individuele leerbehoeften van onze leerlingen vinden we dat samenwerking binnen de leerjaren belangrijk is. Een leerkracht kan op deze manier zorg en expertise delen. 
Leerjaren maken daarom , sinds schooljaar 2016-2017, ook een eigen jaarplan zodat elke leerkracht binnen dat leerjaar een betrokkenheid kent bij de ontwikkeling van alle kinderen binnen hun leerjaar. Deze betrokkenheid geldt ook voor de verdere doorontwikkeling van de visie van de school. Zodoende kan en wordt er ook in meer of mindere mate (het is nog in ontwikkeling) gewerkt op een klasdoorbroken wijze. De bepaling van de samenstelling van niveaugroepen wordt op twee manieren gedaan. Enerzijds bekeken vanuit de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en concentratievermogen, anderzijds vanuit prestaties, die kinderen laten zien bij een CITO-toets en de methodegebonden toetsen.
Deze verschillen worden komend schooljaar besproken en eenduidig gemaakt. Ons onderwijs binnen de hoofdvakgebieden rekenen, lezen en spelling onderwijs gebeurt in drie niveaugroepen.

Middels de 1-zorgroute worden er groepsplannen gemaakt waarin o.a. genoteerd staat op welke manier je als leerkracht een kind juist wel of juist niet moet instrueren. Daarnaast werken we met ontwikkelingsperspectieven die de juiste leerlijn voor een kind weergeven.

Op onze school zijn drie onderwijsassistentes werkzaam die een rol spelen binnen de ondersteuning van de leerjaren.

Situatie

Onze school ligt tussen de wijken Heivelden en Heuveleind. We zijn gehuisvest in twee gebouwen die tegenover elkaar gelegen zijn. Op locatie Paardenhei wordt lesgegeven aan leerjaar 8. Op locatie Vlinderhei krijgen de leerlingen uit de overige groepen les.

 

Verkeer

Onze school voldoet aan het Brabants Verkeers Veiligheids Label.
De geoormerkte gelden worden gebruikt om het verkeersonderwijs een impuls te geven.