Protocollen

De Stichting Best Onderwijs heeft een aantal protocollen opgesteld voor de scholen, die onder haar bestuur vallen. U kunt hierbij denken aan:
protocol sociale media,
veiligheidsplan,
gedragsprotocol,
medisch handelen.
Hier wordt u doorgelinkt naar de website van Stichting Best Onderwijs, zodat u deze documenten kunt bekijken. 

Protocol leesproblemen en dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk niet goed (dys) lezen (lexie). Dat klopt niet helemaal. Dyslexie is meer dan alleen een leesprobleem. Dyslectici kunnen letters niet goed aan klanken koppelen en andersom. Het gevolg is dat het lastig is om letters of woorden om te zetten in gesproken taal (lezen). Of om letters en woorden die zij horen goed op te schrijven (spelling). Bij kinderen met dyslexie verloopt leren lezen en schrijven dus niet hetzelfde als bij andere kinderen. Lezen en schrijven vereisen het bijna gedachteloos (geautomatiseerd) koppelen van de klankstukjes in een woord aan letters en andersom. Juist dat vlot koppelen is zo moeilijk voor kinderen met dyslexie. Mensen met dyslexie hebben naast moeite met lezen en/of spellen en schrijven vaak ook met automatiseren van rekenen. Veel schoolvakken brengen leeswerk met zich mee en dat vraagt van een kind met dyslexie meer inspanning dan van andere kinderen. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wel belemmeren, omdat het technisch lezen veel aandacht en energie vraagt. Hierdoor kan ook de ontwikkeling van de (lees)woordenschat achterblijven. Dit alles kan voor de nodige frustratie zorgen en zelfs voor emotionele problemen of gedragsproblemen.

Protocol

Als wij merken dat de ontwikkeling van het leesproces en spellen niet vlot verloopt gaan we de begeleiding op school intensiveren. Er wordt naast de lessen uit de methode (zorgniveau 1) ook gekeken hoe we de leerling extra kunnen ondersteunen d.m.v. verlengde instructie en begeleide inoefening (zorgniveau 2). Twee keer per jaar wordt de lees- en spellingontwikkeling bij alle leerlingen in kaart gebracht. Hiermee volgen we het landelijke Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Op basis van de gegevens kan worden bepaald welke leerlingen intensivering van begeleiding nodig hebben (zorgniveau 3). Dit betekent dat de leerlingen in kleine groepjes een intensieve en systematische begeleiding krijgen. Als wij als school – op basis van dit protocol – alle stappen hebben gezet ten aanzien van de lees-/spellingproblemen van de leerling, wordt in overleg met de ouders de kritische afweging gemaakt of het kind in aanmerking komt voor onderzoek (zorgniveau 4) naar ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Door school wordt het ‘leerlingdossier dyslexie’ ingevuld.Route voor verwijzing

  .     Gesprek met ouders en school: doorspreken ‘leerlingdossier dyslexie’

Ouders gaan met dit ‘leerlingdossier dyslexie’ naar het ondersteuningsteam Best. Of ouders geven de toestemming aan de school om het leerlingdossier naar het ondersteuningsteam door te sturen.
Telefoon Ondersteuningsteam: (0499) 770 100
E-mail ondersteuningsteam: ondersteuningsteam@bestwijzer.nl
·        Ondersteuningsteam Best bekijkt of het dossier voldoet aan de criteria. Ouders krijgen vervolgens een aanmeldformulier om de beschikking voor een onderzoek en eventueel behandeling aan te vragen. Wanneer dit door de administratie van Best verwerkt is, ontvangen ouders hiervan een bericht.
·       Ouders kunnen met dit bericht en het leerlingdossier contact opnemen met een gecontracteerde aanbieder.
Uit ervaring weten we van een aantal aanbieders dat hun werkwijze aansluit bij het onderwijs hier op school. Vaak zijn zij dan ook bereid om de eventuele behandeling op school plaats te laten vinden. Wij denken dan ook graag met U mee een passende keuze te maken.U kunt hiervoor contact opnemen met onze dyslexiespecialist: Danielle Timmermans. Email: danielle.timmermans@bestonderwijs.nl
·        De aanbieder beoordeelt het dossier. Indien verder onderzoek geïndiceerd is, vraagt de aanbieder een beschikking aan bij de gemeente en wordt gestart met het diagnostisch onderzoek.
·        De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een verslag en worden toegelicht tijdens een adviesgesprek met de ouders en indien gewenst met de school. ·        Indien de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) is gesteld, kan worden gestart met de dyslexiebehandeling. Er wordt een dyslexieverklaring afgegeven. Uw kind komt dan in aanmerking voor compenserende maatregelen op school, zoals het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld voorleessoftware) of extra tijd bij het eindexamen op het VO.
.     Indien er geen diagnose ernstig, enkelvoudige dyslexie (EED) kan worden gesteld, kunnen ouders in overleg gaan met school en ervoor kiezen om hun kind op eigen kosten te laten behandelen.