MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk verplicht gesteld orgaan met als doelstelling:
Het bevorderen van de inspraak van het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel en de ouders (voogden, verzorgers) bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (bestuur). 

Bevoegdheden

De MR kent algemene en bijzondere bevoegdheden, welke zijn vastgelegd in een Medezeggenschapsreglement. In dit reglement is de inspraak geregeld. In de Algemene Bevoegdheden wordt o.a. bepaald dat de MR over alle schoolaangelegenheden kan spreken en aan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd voorstellen kan doen en adviezen kenbaar kan maken. Het bevoegd gezag is verplicht alle noodzakelijke informatie te geven. In de bijzondere bevoegdheden zijn de taken van de MR geregeld. Deze worden opgesplitst in taken waarin de MR advies- en instemmingbevoegdheid heeft over de voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag.
Hiervan volgen een paar voorbeelden:
- Advies wordt gevraagd bij vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school.
- Instemming wordt gevraagd bij de vaststelling of wijziging van schooltijden, wijze van tussenschoolse opvang of de schoolgids.
- De MR legt één keer per jaar verantwoording af aan de ouders middels een jaarverslag.
Vanaf 2007 is een nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) in werking getreden, waardoor de MR meer bevoegdheden heeft gekregen.

Samenstelling

Op onze school bestaat de MR uit acht personen. Vier leden gekozen uit en door de ouders en vier leden uit het personeel. De oudergeleding van de MR kan, indien nodig, overleg voeren met de ouders. De personeelsgeleding kan overleg voeren met de personeelsleden in de teamvergadering.

Van links naar rechts:
Esther van Diesen, Bianca Prevoo, Jacques Schram, Janine van de Ven, Carlijn van Gils, Cees Spierings, Marcel Kokx en Tineke Timans

Zittingsduur

De oudergeleding van de MR heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich eenmaal herkiesbaar stellen. Het lidmaatschap eindigt als de leden geen kinderen meer op onze school hebben.

Activiteitenplan MR 

Klik hier voor Activiteitenplan MR BsAntonius 2018-2019.pdf

MR-regelement

Klik hier voor  MR Reglement  en voor het Huishoudelijk reglement

Jaarverslag

Klik hier voor jaarverslag MR 2017-2018

Notulen MR vergaderingen


Klik hier voor Notulen MR 09-04-2019

Agenda a.s. MR vergadering
Klik hier voor MR Agenda 16-05-2019  

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl