MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk verplicht gesteld orgaan met als doelstelling:
Het bevorderen van de inspraak van het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel en de ouders (voogden, verzorgers) bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (bestuur). 

Bevoegdheden en bereikbaarheid

De MR kent algemene en bijzondere bevoegdheden, welke zijn vastgelegd in een Medezeggenschapsreglement. In dit reglement is de inspraak geregeld. In de Algemene Bevoegdheden wordt o.a. bepaald dat de MR over alle schoolaangelegenheden kan spreken en aan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd voorstellen kan doen en adviezen kenbaar kan maken. Het bevoegd gezag is verplicht alle noodzakelijke informatie te geven. In de bijzondere bevoegdheden zijn de taken van de MR geregeld. Deze worden opgesplitst in taken waarin de MR advies- en instemmingbevoegdheid heeft over de voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag.
Hiervan volgen een paar voorbeelden:
- Advies wordt gevraagd bij vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school.
- Instemming wordt gevraagd bij de vaststelling of wijziging van schooltijden, wijze van tussenschoolse opvang of de schoolgids.
- De MR legt één keer per jaar verantwoording af aan de ouders middels een jaarverslag.
Vanaf 2007 is een nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) in werking getreden, waardoor de MR meer bevoegdheden heeft gekregen.
E-mailadres: antonius.mr@bestonderwijs.nl

Samenstelling

Op onze school bestaat de MR uit zes personen. Drie leden gekozen uit en door de ouders en drie leden uit het personeel. De oudergeleding van de MR kan, indien nodig, overleg voeren met de ouders. De personeelsgeleding kan overleg voeren met de personeelsleden in de teamvergadering.


Van links naar rechts:
Janine van de Ven, Jacques Schram, Joyce van Houwelingen, Esther van Diesen, Desiree Renders en Marcel Kokx

Zittingsduur

De oudergeleding van de MR heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich eenmaal herkiesbaar stellen. Het lidmaatschap eindigt als de leden geen kinderen meer op onze school hebben.

Activiteitenplan MR 

Klik hier voor het Activiteitenplan 2023-2024

MR-reglement

Klik hier voor het MR-reglement  

Jaarverslag

 

Klik hier voor het jaarverslag.

Notulen MR vergaderingen

Klik hier voor de notulen van 6-11-2023

Agenda a.s. MR vergadering
Klik hier voor de MR-agenda. Deze vergadering vindt plaats op 06-11-2023