Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als doelstelling meepraten en meebeslissen over het (veergenomen) beleid van de school.  

Bevoegdheden en bereikbaarheid

De MR kent algemene en bijzondere bevoegdheden, die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Sholen (WMS). De MR kan over alle schoolaangelegenheden spreken en aan de directie gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en adviezen kenbaar maken. De directie is verplicht aan de MR alle noodzakelijke informatie te geven. Ook heeft de MR specifieke advies- en instemmingbevoegdheden over voorgenomen besluiten van de directie. Voorbeelden daarvan zijn: 

  • Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school. (adviesrecht)

  • Vaststelling of wijziging van schooltijden, wijze van tussenschoolse opvang of de schoolgids (instemmingsrecht).

De MR legt één keer per jaar verantwoording af aan de ouders en medewerkers van de school in haar jaarverslag.

E-mailadres: antonius.mr@bestonderwijs.nl

Samenstelling

Op onze school bestaat de MR uit zes personen. Drie leden gekozen uit en door de ouders en drie leden uit het personeel. 


Van links naar rechts: Janine van de Ven, Jacques Schram, Joyce van Houwelingen, Esther van Diesen, Desiree Renders en Marcel Kokx

Zittingsduur

De MR-leden hebben een zittingsduur van drie jaar, waarna zij zich eenmaal herkiesbaar kunnen stellen. Het lidmaatschap eindigt als een MRlid geen kinderen meer op onze school heeft. 

Activiteitenplan MR 

Klik hier voor het Activiteitenplan 2023-2024

MR-reglement

Klik hier voor het MR-reglement  

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag.

Notulen MR vergaderingen

Hieronder vind je de notulen van de laatste MR vergadering:
Klik hier  voor de notulen van de vergadering 15-04-2024.